· Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:

Zdrowe Love Sp. z o.o. Zakopiańska 75, 30-418 Kraków, NIP: 679 315 76 84

· wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: kontakt@zdrowelove.pl

· udostępnione przez Państwa dane osobowe:

o przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679[1] (tzw. RODO);

o przetwarzane są w celu:

§ przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;

§ realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;

§ działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;

§ spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;

§ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;

o są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.

· odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

· w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:

o żądania od ADO dostępu do nich;

o sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

o przenoszenia danych;

· jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

· w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/).

friend links: silicone wristbands cheap silicone wristbands